Проф. Никица Мојсоска Блажевски

Проф. Никица Мојсоска Блажевски е главен извршен директор на Македонија2025. Претходното искуство на Никица е во високото образование, како редовен професор и деканка на Факултетот за деловна економија, Универзитет Американ Колеџ-Скопје, како и во јавната администрација каде работела како раководител на Сектор за макроекономска политика, Министерство за финансии.

Никица има 20-годишно искуство како истражувач, консултант и советник за економски политики, социјални системи и политики, пазарот на труд, и образованието во Македонија, како и во регионот на Западен Балкан, со фокус на младите и родовиот аспект. Таа има работено со главните меѓународни економски организации и институции како што се Светска Банка, Меѓународната Организација на Трудот, RCC, УНДП, UN Women, и Европската Комисија. Мојсоска-Блажевски е автор на повеќе трудови со импакт фактор и неколку делови од книги. Била ангажирана како економски советник и советник за пазар на труд на неколку влади од Западен Балкан. Никица е член на одборот за ревизија на една од најголемите банки во Македонија и член на Управниот Одбор на Стопанската Комора на Северна Македонија. Таа, исто така, е член на престижни меѓународни научни организации.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency