Илир Реџа

Илир има повеќе од дваесет години искуство на менаџерски позиции на проекти со развојна помош, најмногу во развојот на приватниот сектор, специјализиран за квалитет, советодавни услуги за бизнис и менаџмент во приватниот сектор, во развојот на ИТ секторот и поддршка за промоција на start-ups и иновации, како и во производствените сектори.

Илир има заземано високи позиции и има долгогодишно искуство во управување со проекти и консултации за организациски менаџмент и развој, стратешко планирање и градење на институционални капацитети во приватниот сектор, владините институции и различни меѓународни и локални невладини организации, особено во развојниот сектор за креирање развојна помош, со фокус на развојните програми за приватниот сектор.

Ecommerce Asociation

Македонската асоцијација за е-Трговија е првата и единствена асоцијација која цели кон инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да создадеме иднина за е-трговски развој и успех на земјата. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон проширување на знаењето за е-трговија и негово проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии, и да ги намали и елиминира бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на индустријата. Веруваме дека иднината за подобра Македонија лежи во дигитална Македонија и паметно општество, а е-трговијата е интегрален дел од таквото општество.

web by agency Illustrations & Icons by Icons8.com