Razmena Cekic Durovic

Размена Чекиќ Дуровиќ е Државен секретар во Министерството за економија на Р.Северна Македонија. На оваа позиција е од октомври 2020 година и нејзиното претходно искуство вклучува различни раководни позиции во Министерството за економија. Дипломирала и магистрирала на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје со студии по економија.

Ecommerce Asociation

The Macedonian e-Commerce Association is the first and only association that aims at inclusive e-commerce. Our mission is to create a future for e-commerce development and the success of the country. Macedonian E-commerce Association aims to support the interests of e-commerce companies, to contribute to the expansion of e-commerce knowledge and its expansion including related services and technologies, and to reduce and eliminate barriers that restrict the growth and development of the industry. We believe that the future for a better Macedonia lies in a digital Macedonia and smart society, and e-commerce is an integral part of such a society.

web by agency